پردازش سیستم های دیجیتال

آموزش ویدیویی پردازش سیستم های دیجیتال

مدرس : دکتر آتشبار

به نام خدا

سلام خدمت همه دانشجویان و محصلین محترم. دوره آموزش درس پردازش سیستم های دیجیتال برای دوران تعطیلات اظطراری  تدارک دیده شده. در این مجموعه آموزشی هدف  یادگیری درس پردازش سیستم های دیجیتال هستش. 

پیش نیاز دروه: درس سیگنال ها و سیستم ها

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل دوم - سیگنال ها و سیستم های گسسته

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل سوم - بخش سوم - ادامه تبدیل Z

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل چهارم - بخش دوم - نمونه برداری از سیگنال های زمان پیوسته

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل چهارم - بخش پنجم - ادامه نمونه برداری از سیگنال های زمان پیوسته

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل سوم - بخش اول - تبدیل Z

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل سوم - بخش چهارم - ادامه تبدیل Z

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل چهارم - بخش سوم - نمونه برداری از سیگنال های زمان پیوسته

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل سوم - بخش دوم - ادامه تبدیل Z

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل چهارم - بخش اول - نمونه برداری از سیگنال های زمان پیوسته

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل چهارم - بخش چهارم - نمونه برداری از سیگنال های زمان پیوسته

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل دوم - سیگنال ها و سیستم های گسسته

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل سوم - بخش اول - تبدیل Z

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل سوم - بخش دوم - ادامه تبدیل Z

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل سوم - بخش سوم - ادامه تبدیل Z

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل سوم - بخش چهارم - ادامه تبدیل Z

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل چهارم - بخش اول - نمونه برداری از سیگنال های زمان پیوسته

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل چهارم - بخش دوم - نمونه برداری از سیگنال های زمان پیوسته

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل چهارم - بخش سوم - نمونه برداری از سیگنال های زمان پیوسته

وبسایت دانشجویان مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصل چهارم - بخش پنجم - ادامه نمونه برداری از سیگنال های زمان پیوسته