آموزش دروس دانشگاهی

هدایت الکتریکی مواد نیمه هادی

ویژگی های مواد نیمه هادی و هدایت الکتریکی آنها و نحوه تشکیل نیمه هادی های نوع N و P و همچنین نحوه بایاس کردن آنها